Algemene Voorwaarden voor beautybyclaudy.nl 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van beautybyclaudy.nl , zoals deze  beschikbaar is gesteld door Beauty by Claudy . In deze algemene voorwaarden geven wij aan  onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,  verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website  alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beauty by Claudy is het niet toegestaan tekst,  fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom  berust bij Beauty by Claudy. 

Indien van toepassing:  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke  weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn  als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel  overeenkomst met Beauty by Claudy te mogen claimen of te veronderstellen. 

Beauty by Claudy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze  inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij  daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van  garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te  wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Beauty by  Claudy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij  via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen  

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de  disclaimer van beautybyclaudy.nl op deze pagina.